خراسان ما
خراسان ما

آسمان گوشه‌نشینان روستای آبقه هنوز آبی است