خراسان ما
خراسان ما

آیت الله علم الهدی خواستار برداشتن نرده های حائل بین مردم و‌ مسئولین در مشهد شد