خراسان ما
سایر خبرگزاری ها

اجتهاد در برابر ولایت معنا ندارد