خراسان ما
خراسان ما

اختلاف خانوادگی در باخرز منجر به قتل یک مرد و زخمی شدن ۵ نفر شد