به گزارش خبرگزاری برنا از مجموعه اسناد مربوط به نقارهخانۀ حرم مطهر رضوی به عنوان قدیمیترین نقارهخانۀ مذهبی در ایران، در دومین سهشنبۀ فرهنگی این سازمان رونمایی و معرفی میشود. مدیر مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی اعلام کرد: این اسناد مربوط به دورۀ صفویه تاکنون است که در این مرکز نگهداری میشود.

دکتر ابوالفضل حسنآبادی اظهار داشت: از میان اسناد مربوط به تشکیلات اداری آستان قدس از دوره صفویه تا کنون که در مرکز اسناد آستان قدس رضوی نگهداری میشود، بیش از دوهزار صفحه سند به مسائل نقارهخانه میپردازد که از این تعداد ۲۰۰ صفحه متعلق به دورۀ صفویه، ۴۵۰ صفحه از افشاریه، ۹۵۰ صفحه دورۀ قاجاریه و سایر اسناد مربوط به دورۀ پهلوی و معاصر است. وی در این خصوص تصریح کرد: بهطور کلی این اسناد، اوراق اداریمالی آستان قدس رضوی و دربرگیرندۀ هزینههای این تشکیلات در دورههای مختلف است و این درحالی است که اطلاعات منحصربهفردی همچون تعداد کارکنان نقارهخانه، میزان حقوق و نوع مزایای کاری آنان، ساختمان و تعمیرات احتمالی نقارهخانه، ابزار نقارهخانه و… در آنها یافت میشود.

خبر جدید  انتظار سنگ‌نوردان خراسانی برای تکمیل سالن ۱۵ خرداد

گفتنی است نقارهزنی از آیینهای کهن و باشکوه در حرم مطهر رضوی است که بر اساس یک سنّت دیرینه همهروزه پیش از طلوع و غروب آفتاب و همچنین در اعیاد و جشنهای ملّی و مذهبی انجام میشود.

لازم به ذکر است مراسم معرفی و رونمایی از این اسناد، سهشنبه ۲۱ اسفند ساعت ۱۰ صبح در گنجینۀ قرآن و نفایس موزۀ آستان قدس رضوی واقع در صحن کوثر حرم مطهر برگزار میشود و عموم علاقهمندان می توانند در این مراسم شرکت کنند.

خبر جدید  3 مدال حاصل کار کشتی گیران خراسانی در المپیاد استعدادهای کشور