خراسان ما
خراسان ما

بیشترین خسارت سیل در خراسان رضوی به شهرستان بردسکن تعلق گرفت