خراسان ما
سایر خبرگزاری ها

تعلل وزارت صنعت در توزیع نذورات ماه محرم و صفر هیچ توجیهی ندارد