خراسان ما
سایر خبرگزاری ها

روستاهای “رزه”، “ذکری” و “گل نی” از “سد رزه” آبرسانی می‌شود