خراسان ما
خراسان ما

شهردار مشهد: «محله ما» اعتماد و تعلق به شهر و مشارکت در آن را افزایش می‌دهد