خراسان ما
سایر خبرگزاری ها

طوفان شدید در گلستان سبب قطع درختان و خسارت به تأسیسات برق شد