خراسان ما
خراسان ما

مصرف ۳۵ درصد انرژی برق کاشمر در بخش خانگی