خراسان ما
خراسان ما

پذیرش ۵۰ دانشجو از محل ماده ۲۸ در دانشگاه کاشمر