خراسان ما
خراسان ما

پشت پرده تخریب‌ها، درخواست‌های چند صدمیلیونی بود که با آن موافقت نکردم