خراسان ما
خراسان ما

۳۰۰۰ واحد مسکونی در روستاهای خراسان رضوی افتتاح شد