خراسان ما
خراسان ما

۴۲۰ روستای خراسان رضوی با تانکر آبرسانی می‌شود