رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور گفت: رشته‌های میان‌رشته‌ای و علوم پزشکی این دانشگاه در سال جاری افزایش می‌یابد. " /> رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور افزایش می‌یابد | خراسان ما
خراسان ما

رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور افزایش می‌یابد

رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور افزایش می‌یابد

جعفر سعیدی در گفتگو با خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری آنا درباره اهم برنامههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور در سال جاری اظهار کرد:این واحد دانشگاهی همسو با سیاستها و برنامههای کلی دانشگاه آزاد اسلامی در تولید علم و دانش و دستیابی به پیشرفتهای علمی و پژوهشی و حفظ و ارتقای سنگ بنای علمی کشور کوشا خواهد بود.

وی افزود: با توجه به موقعیت اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی نیشابور و برخورداری از جاذبههای گردشگری و از همه مهمتر همجواری با مشهد مقدس، این شهرستان ظرفیت بالایی در جذب گردشگر داشته و با برنامهریزی شایسته میتوان صنعت گردشگری را بستر مناسبی برای کسب درآمدهای غیرشهریهای در این شهر محسوب کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور تصریح کرد: در همین راستا پیشبینی شده است سال جاری در رایزنی با سازمانهای ذیربط شهرستان و نیز بهرهگیری از طرحهای پژوهشی مرتبط و همکاری با اعضای هیئت علمی که در این زمینه صاحبنظر و تجربه هستند در راستای این موضوع اقدام شود.

سعیدی اظهار کرد: با توجه به اینکه نیشابور دارای معادن بسیار غنی و با شهرت جهانی در زمینه سنگهای تزئینی و قیمتی بوده و سنگ فیروزه شاخصترین موارد مزبور استدر نظر داریم از طریق شرکتهای دانشبنیان با بررسی و مطالعه بیشتر فعالیت این واحد دانشگاهی درباره سنگ فیروزه از این استعداد بالقوه برای کسب درآمدهای غیرشهریهای بهرهگیری کنیم.

وی بیان کرد: توسعه مراکز تحقیقاتی، حمایت از شرکتها و واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد در راستای تبدیل آنها به شرکتهای دانشبنیان، برقراری ارتباط منظم و سیستماتیک با صنایع، ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی و عقد تفاهمنامههای همکاری با آنها در راستای انجام طرحهای پژوهشی بروندانشگاهی و مشترک و ایجاد و راهاندازی مجلات علمی تخصصی و علمی پژوهشی ازجمله برنامههای سال ۹۸ این واحد دانشگاهی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور افزود: سال جاری سخنرانیهای علمی و کارگاههای تخصصی مورد نیاز اعضای هیئت علمی و مدیران صنایع و ادارات برگزار میشود.

سعیدی عنوان کرد: رشتههای تحصیلی بهویژه در زمینه رشتههای میانرشتهای و علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور در سال جاری افزایش مییابد و کمیته بازاریابی و تبلیغات راهاندازی و از روشهای علمی در این راستا استفاده میشود.

وی تصریح کرد: با توجه به ظرفیتهای موجود در کشورهای همسایه و بهویژه کشور افغانستان برای جذب دانشجوی خارجی در سال ۹۸ تلاش خواهیم کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور از راهاندازی دانشکده مدیریت و حسابداری خبر داد و اظهار کرد: همه خدمات مورد نیاز دانشجویان با بهبود فرایندهای کاری و اداری مکانیزه میشوند و سطح بهرهوری کارکنان با ابزار آموزش ارتقا مییابد.

سعیدی افزود: برنامههایی بهمنظور صرفهجویی در مصارف آب، برق و گاز ازجمله اصلاح فضای سبز و کشت گیاهان مناسب با شرایط کمآبی و ثمرده در سال جاری اجرا و ایمنی ساختمانها و مکانهای دانشگاه در راستای بخشنامههای صادره افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: استادیوم ورزشی فوتبال و دوومیدانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور در سال جاری تکمیل میشود و از چمن ورزشگاه و پیست دوومیدانی تارتان بهرهبرداری و سالنهای ورزشی موجود تعمیر و ترمیم خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور گفت: این واحد دانشگاهی برای افتتاح خوابگاه دانشجویان پسر در صورت استقبال دانشجویان آمادگی کامل دارد.

انتهای پیام/۴۰۶۲/


منبع :: http://ana.irدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *